News

Ab desem Donneschdeg, 11. Mee, ass den Pilates just nach emmer Donneschdes vun 20 :00 - 21 :00

Mir hun eis fir déi Auerzäit entscheed, fir dass all d’Memberen weiderhin kennen kommen.

Eisen Functional Fitness ännert Plaz bis zum Enn vun der Saisoon wéinst der Prozessionsspinner-Raupe. Ab dësem Mëttwoch 12. Mee, fënnt de Cours op der Spillplaz niewend dem Parking vun der Sportshal statt

________

A partir de ce jeudi 11 mai, le cours de Pilates se tiendra les jeudis de 20h00 à 21h00. Ce nouvel horaire permettra ainsi à tous/tes les membres de participer au cours.

  1. Notre cours de Functional Fitness change d’endroit en raison de la présence de la chenille processionnaire dans la fôret. A partir de ce mercredi 10 mai, le cours se tiendra sur l’aire de jeux à côté du parking du hall sportif.

___________

  1. From this Thursday, May 11, the Pilates class will be held thursdays from 8:00 p.m. to 9:00 p.m. This new schedule will allow all members to participate in the course.
  1. Our Functional Fitness class changes location due to the presence of the processionary caterpillar in the forest. From this Wednesday, May 10, the course will be held on the playground next to the parking lot of the sports hall